TOP

檔案下載

編號
檔案名稱
-
更新日期
下載次數
1
預算、結算書
106-06-30
44
2
為民服務白皮書
106-06-30
14
3
提升服務工作計畫
106-06-30
20
4
接受捐贈財物作業表單公開資訊
106-06-30
22
5
行政指導有關文書
106-06-30
20
6
出版品
106-06-30
28
7
研究報告
106-06-30
20
8
業務統計
106-06-30
22
9
施政計畫
106-06-30
16
10
支付或接受之補助
106-06-30
20
資料筆數 【17】頁數【1/2】